Winkelwagen

Jouw winkelwagen is leeg

Disclaimer

Op het gebruik van www.trivio.eu zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Gebruik van informatie

Trivio streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Trivio niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Trivio te mogen claimen of te veronderstellen.

Trivio streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Intellectueel eigendom

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, publicaties en uitingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van Trivio. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Trivio daar vooraf schriftelijke toestemming voor geeft. Het intellectueel eigendom berust bij Trivio.

E-mail

Trivio garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Trivio te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Trivio heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Trivio aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.trivio.eu op deze pagina.